IMG_1050.JPG

RICARDO "YIYO" TIRADO

 

Desvio (2016)

Roberto "Yiyo" Tirado